تماس با شرکت آریا الگوریتم
 
info@shomaldata.com

آدرس:  بابلسر، سازمان مرکزی دانشگاه مازندران، مرکز رشد واحدهای فن آوری دانش بنیان-شرکت آریا الگوریتم شمال